Komunální volby 2022 – speciál ze Žďáru nad Sázavou

V letošním roce kandiduje ve Žďáře nad Sázavou 8 politických subjektů. To je stejný počet, jako před čtyřmi lety.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?
  2. Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem?
  3. Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?
  4. Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů ve Žďáře nad Sázavou:

ANO 2011 a Nezávislí

KDU-ČSL

Koalice KSČM a SPOZ

Přísaha

SOS – Spojení odpovědných sil ČSSD a nezávislí

Společně – ODS+TOP 09

Změna 2018 a Soukromníci

Žďár – živé město

ANO + nezávislí  (Ludmila Řezníčková)

Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?

Protože se o tomto problému bavíme dlouhodobě a máme jeho řešení dokonce jako bod volebního programu, půjdu rovnou k věci. Máme zmapované, kteří odborní lékaři chybí, ať už jsou to mnohé dětské odbornosti nebo revmatolog, jehož práci zastává na poloviční úvazek paní doktorka důchodového věku. Revmatoidní nebo chcete-li imunitní onemocnění je v lidské populaci stále častější a tito lékaři palčivě chybí. Samozřejmě chybí i zubaři. Město již začalo s některými kroky jako je nabídka dotací či bezúročných půjček, ale to nestačí. Musíme mladým lékařům nabídnout jiné benefity jako je třeba výhodný pronájem ordinace či lékařské byty. Chceme nabídnout i formu příspěvku na dopravu. Pokud dostaneme možnost pokračovat v koalici budeme také oslovovat studenty medicíny přímo na jejich fakultách a nabídneme jim stipendium na roky jejich studia výměnou za jejich působení v naše městě.

Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem?

Sídliště Stalingrad je mojí srdcovou záležitostí, protože jsem v něm vyrůstala. Dobře vím, že je to jedno ze sídlišť, které potřebuje celkovou revitalizaci. Začali bychom obnovením zašlé slávy náměstí s kašnou, které bývalo centrem sídliště. Naše představa je celková rekonstrukce tohoto náměstí s retro atmosférou. Samozřejmě bychom se zabývali i velkým prostorem hřiště Na věžičce, které bylo ve své době jedním z nejhezčích hřišť v našem městě. Oprava chodníků a komunikací je samozřejmostí. Zároveň bychom vyměnili již odžilé stromy ve formě údržby řezem „na palici“ za kvalitní stromy, které poskytnou stín a ochladí prostory. Samostatným úkolem by bylo postupné zkulturnění veřejného prostoru jednotlivých náměstíček mezi domy a dále snaha o zachování co nejvíce původního rázu Stalingradu včetně barvy fasád a zachování architektonicky cenných prvků na nich.

Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?

Zelená hora je naší hvězdou mezi hvězdami. Kdo bydlí v našem městě ji vnímá jako trvalou součást našich životů, ale teprve když přijede někdo, kdo ji nezná, pochopíme, jak cenou památku nám naši předci zanechali. Její atraktivita je sama o sobě velká, podle našich informací přesahuje její návštěvnost možnosti průvodců. Přesto bychom chtěli, aby se o našem skvostu dověděli i ve světě, a proto je potřena naší „Zelenku“ propagovat prostřednictvím například našich partnerských měst nebo prostřednictvím úspěšných jedinců, kteří se pohybují v oblasti kultury i sportu. Existuje již množství propagačních předmětů propagující Zelenou horu, v letošním roce prolínají celým rokem oslavy 300 let od vysvěcení kostela svatého jana Nepomuckého na Zelené hoře. Za mě by bylo vhodné o Zelené hoře i natočit dokument, který by vyprávěl o její historii a představil ji v její plné kráse.

Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

Dostupné energie pro Žďáráky máme jako jednu z priorit našeho volebního programu, protože si velmi dobře uvědomujeme, že přijdou těžká léta. Závislost na zdroji tepla ze ŽĎASu se jeví jako stále více problematická. ŽĎAS již dávno není státní podnik, ale patří do soukromých rukou cizího kapitálu. Proto je potřeba uvažovat tak, aby městem vlastněná společnost SATT měl vlastní zdroje energií. Jako nejvhodnější se v dnešní době jeví spalování místních odpadů, které vyprodukují samotní Žďáráci. Vnímám, že v dřívějších dobách byl vůči tomuto typu energie odpor, je třeba si ale uvědomit, že jde o energii, kterou již jednou lidí zaplatili. Proč tedy tuto energeticky výhodnou surovinu nepojmout jako materiál, který lze snadno a ekologicky přeměnit v teplo a tolik potřebnou elektrickou energii? Je potřeba lidem ukázat, že spalování nebo fluidní spalování již dávno není tím, co bývalo a v dnešní době takový zdroj znečišťuje ovzduší méně než třeba obyčejná kamna. To je směr, kde vidím smysl. Je to… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

KDU-ČSL (Rostislav Dvořák)

Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?

Bohužel nedostatek lékařů, zvláště některých odborností, je celorepublikovým problémem, který je třeba řešit primárně na státní úrovni. Naše město se však v rámci svých možností  snaží suplovat roli státu, jak to jen jde. Náš dotační program na podporu stomatologických služeb je toho důkazem. Díky němu jsme do města získali už 4 mladé lékaře s touto nedostatkovou odborností. V programu podpory budeme dále pokračovat. V minulém ZM jsme upravili některé jeho parametry tak, abychom reagovali na probíhající inflaci. Poliklinika je v majetku města a tak máme rozhodující vliv na její  fungování. V tomto volebním období se podařilo získat novou lékařku s odborností psychiatrie, podařilo se zachovat fungování revmatologické ambulance, ikdyž hrozilo, že stávající lékařka svoji praxi ukončí. Zajistili jsme také pokračování cévní ambulance. Jsme rádi, že na rozdíl od jiných i třeba větších měst u nás není nedostatek pediatrů nebo dospělých obvodních lékařů.   

Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem? 

Většina  bytových domů na sídlišti ZR 3, lidově nazývaného Stalingrad, prošla před časem privatizací. Odprodejem bytových domů vznikli noví vlastníci a právnické osoby a tím byla odstartovaná jejich postupná revitalizace. Město finančně podporuje opravy pláště budov z grantu obnovy kulturních památek. Podpořeny jsou bytové domy s fasádami obsahující sgrafity z období jejich výstavby v padesátých letech. V bytovém fondu města zůstalo 7 svobodáren na ulici Brodská. Jedná se o malometrážní sociální byty. Město v těchto domech provádí postupné rekonstrukce bytů a zateplování opláštění domů. Na vhodnější řešení v oblasti dopravní infrastruktury sídliště už několik let čeká křižovatka propojující ulici Brodskou s Revoluční. Co se týká veřejného prostoru sídliště, tak proběhlo setkání přípravného jednání s veřejností o jejich představách ohledně revitalizace bývalého hřiště za svobodárnami.

Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?

Zelená hora je jako památka UNESCO hlavním turistickým lákadlem našeho města. Jejím majitelem je římskokatolická farnost  Žďár nad Sázavou 2 – Zámek, okolní pozemky jsou však v majetku města. Vztahy obou majitelů jsou nadstandardní a i proto mohlo být uzavřeno memorandum o spolupráci a společném postupu při péči o tuto ojedinělou památku mezi městem, farností a památkovým úřadem. Velkou bolestí je neexistující zázemí této jedinečné památky. I proto byla pod patronací města vypsána architektonická soutěž na vybudování tohoto zázemí pro Zelenou horu. Vítězem soutěže se stal návrh ze studia architektů Petra Stolína. Případná realizace bude probíhat opět v úzké spolupráci mezi městem a brněnským biskupstvím. Vnímáme to jako největší  dluh,  který navzdory současné těžké době musíme splatit. Na propagaci Zelené hory se také aktivně podílí  ITC města a nejen to. Využíváme účasti města v Koruně Vysočiny a  této památky na regionální i celostátní úrovni.   

Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

Na současný stav skokového zvyšování ceny tepla nelze reagovat jinak než pokračovat v jednání  s dlouhodobým výrobcem a dodavatelem tepla firmou ŽĎAS a zabezpečovat dodávky tepla našim odběratelům ve výhledu dalších 3 až 4 let. Žádné jiné okamžité a jednoduché náhradní řešení neexistuje. I přes dílčí zvyšování ceny tepla patří cena tepla ve městě, při srovnání s jinými zdroji výroby tepelné energie k těm nejnižším. S dlouhodobého hlediska řešení vytápění města nezůstáváme neteční a hledáme jiné racionální a vyvážené alternativy. Vedení SATTU a města v současné době vede intenzivní jednání se zkušenými odborníky a specialisty na problematiku teplárenství a energetiky. Provádí se sběr technických dat a výpočtů výkonových potřeb, které zajistí dostatečné zásobování rozvodného systému tepla nejen pro stávající potřeby, ale také na plánovaný rozvoj města.V probíhajících jednáních je důležitá stávající vlastnická pozice města vůči akciové společnosti SATT.        

Koalice KSČM a SPOZ (Věra Stočková)

Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?

V samotném městě klesá počet obyvatel, město stárne a mladí lidé odcházejí za prací jinam. S tím jde ruku v ruce pokles popularity a přitažlivosti pro celou terciální sféru a skupina jmenovaných lékařů patří mezi nejcitlivější. Jednou z cest, jak řešit problematiku chybějících odborných lékařů za strany města, je zvýšit atraktivnost trvalého zakotvení ve Žďáru prostřednictvím vytváření odpovídajících a alespoň trochu lákavějších podmínek – například pokračováním politiky dotačních titulů na podporu zřízení nového místa, nové ordinace, nového vybavení.

Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem?

Sídliště „Stalingrad neoddělitelně patří k historii města. Vznikalo současně s výstavbou a rozvojem továrny ŽĎAS a nabídlo dostatek na tu dobu pohodlného a levného bydlení pro nově přicházející obyvatele. Domnívám se, že revitalizace stavební části budov je až na malé výjimky dokončena, před novým zastupitelstvem stojí úkol pokračování v revitalizaci okolí domů, zelených ploch, výsadby dalších nových stromů a opravy komunikací a chodníků mezi jednotlivými obytnými bloky.

Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?

Zvýšení turistické atraktivity nejen města a toho nejcennějšího, co zde máme – komplexu žďárského kláštera s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, je dlouhodobým cílem a úkolem města. Tady je na místě především investovat do PR celé oblasti, prezentovat město, Zelenou horu i Vysočinu, se svou dosud málo dotčenou přírodou na všech možných a dostupných akcích, využít každé, byť i malé a zdánlivě nevýznamné možnosti. Bez této mravenčí práce a nemalých finančních nákladů se atraktivita sama nezvýší.

Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

V současné době nemá město příliš možností, jak razantně a rychle změnit způsob centrálního vytápění. Společnost SATT, která z velké části zajišťuje rozvod tepla a teplé užitkové vody ve městě, intenzivně pracuje na variantě přechodu na centrální vytápění s využitím rekonstrukce stávající kotelny na Libušíně a jediným dosud reálně dosažitelným a nejvíce ekologickým zdrojem energie je plyn. Navíc současná evropská energetická krize z hlediska vytápění plynem představuje vážný problém pro průmysl a domácnosti ve městě. Na nejbližší časový horizont, který odhadem bude delší než nové volební období, bude stávající systém výroby tepelné energie pro město jednoznačně záviset na kotelně ŽĎASu a spalování hnědého uhlí, ať se nám to líbí, či nelíbí.

Přísaha (František Partyka)

Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?

Dnes nechybí pouze lékaři, zubaři ale je nedostatečný i provoz rehabilitací a dalších zdravotních služeb.
Poliklinika Žďár nad Sázavou by měla být schopná zajišťovat základní zdravotní péči svým občanům i za cenu toho, že bude město přispívat na provoz ordinace či kompenzovat nájemné. Pohotovost a širší zdravotní péči pak poskytuje nemocnice v Novém Městě na Moravě.
Město musí aktivně přistupovat k tomuto problému a usnadňovat nástup nových lékařů:     
       -Vytvořením lepších podmínek v rámci polikliniky
       -Finanční pomocí při vybavení ordinace
       -Pomocí při získání bydlení pro lékaře
Počty lékařů jsou závislé i na možnostech uzavření smluv s pojišťovnou, proto bychom případně vyjednávali v této věci i s pojišťovnami.

Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem?
 
Jsme si vědomi, že Stalingrad je a byl dlouho přehlíženou městskou částí, o jehož nynější vzhlednou tvář se z velké části zasadili lidé, kteří po privatizaci nechali bytové domy zrekonstruovat a nové fasády čtvrti sluší více než městskému KINU, které je se svojí fasádou smutným příkladem vzhledu veřejné budovy.
Víme, že je na Stalingradě nedostatek dětských hřišť a parkovacích ploch, jejichž rozšíření bude vždy na úkor zeleně.
Chceme opravit chodníky, vytvořit nové parkovací plochy, částečně obnovit zeleň a zvážit možnosti půdních vestaveb. Kompletní revitalizaci je nutné plánovat i s rekonstrukcí ing. sítí, pokud se blíží konec jejich životnosti.

Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?

Jsme přesvědčení o tom, že Žďár nad Sázavou je vzhledem ke své dopravní dostupnosti, velikosti a množství turistických cílů i pořádaným akcím turisticky atraktivním městem převážně pro jednodenní a víkendové výlety.
Největší pozornosti se právem těší Zelená hora. Pozitivní dopad na turismus má i samotná propagace města, o které si myslím, že je na dobré úrovni.

Ve Žďáře nám dnes bohužel chybí ubytovací kapacity, včetně nabídky ubytování vyšší kategorie pro to, aby turisté mohli ve městě trávit více dní. Zde je třeba hledat nové možnosti a případným investorům být jako město partnerem. Městskému turismu hodně pomohl vzestup úrovně stravovacích i dalších služeb posledních let. 
Zvyšování turistické atraktivity města ale nesmí být na úkor zajištění potřeb občanů města.

Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

Nejdříve nezávisle a transparentně vyhodnotíme, zda je centrální vytápění pro koncového odběratele, občana Žďáru nad Sázavou, i dnes nejekonomičtějším a nejkomfortnějším řešením a jestli se jedná o trvale udržitelnou variantu. Zvážíme, jestli není budoucnost v jiných, například lokálních zdrojích tepla, doplněných o systémy FVE a další obnovitelné zdroje.
Zhodnotíme také případný negativní dopad pro příjmy spol. SATT a. s., která ve Žďáře nad Sázavou teplo distribuuje a jejímž 100% vlastníkem je město.
V současné době by měla probíhat jednání ohledně možnosti vybudování spalovny odpadu na místo dosluhující kotelny v podniku ŽĎAS a. s., což může bezesporu být cesta k levnému teplu.
Téma spalovny odpadu ve Žďáře není nic nového. Z podnětu Kraje Vysočina se řešila již v letech 2010-2011.
Vedení města ani vedení SATTu k tomuto tématu dnes bohužel nezveřejňují úplné informace.
Pro kotelnu Libušín je již podle všeho připraven projekt její modernizace, kdy bude spadat i do kritické infrastruktury…. zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

SOS Žďár - spojení odpovědných sil ČSSD a nezávislých  (Vladimír Novotný)

Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?

Přestože není samospráva primárně odpovědná za pokrytí dostupnosti lékařské péče, tak je pod obrovským tlakem veřejnosti. Proto musí využívat nástroje, které má k dispozici. Chtěli bychom pokračovat v motivaci lékařů příspěvkem na vybavení ordinací nebo bezúročnými půjčkami a rozšířit poskytování ze stomatologických ambulancí i na praktické lékaře, především pro děti a dorost. Zaměříme se nejenom na podporu aktuálního nedostatku určitých odborností, ale i na budoucnost jejich dostupnosti. Chceme nabídnout medikům, kteří budou mít zájem pracovat právě ve Žďáře, stipendia a motivační příspěvky, pokud se budou po skončení studia zaměřovat právě na vzdělávání v oblasti praktického lékařství. A lékaře potom podpoříme při vlastním komplikovaném vzdělávání. Při kombinaci této podpory, podpory kraje a především těch, kteří za dostupnost zodpovídají, tedy zdravotních pojišťoven, musíme zdravotnictví ve městě pomoci. Po zbytečném propachtování téměř všech zdravotnických aktivit Polikliniky také… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem?

Revitalizace a úpravy tohoto sídliště probíhaly a probíhají. Mimo jiné významná a do této doby prakticky největší EU dotace putovala v minulosti právě sem. Po této náročné rekonstrukci kanalizace, sdružení jednotlivých domů zateplovala a využívala dotace na zachování rázu tohoto pomalu se měnícího sídliště. Stalingrad se mění k lepšímu a my v tom chceme pokračovat. Velký problém ale přineslo rozhodnutí současného vedení část tohoto sídliště zařadit jako vyloučenou lokalitu. Vidina možnosti čerpat některé dotace spíš sídlišti ublížila. Bylo nutné čerpat a stavět např. azylový dům v jiné lokalitě. Stalingradu to nepomohlo a zbytečně to zatížilo lokality v jiné části Žďáru. Nepomáhá to ani podnikatelské činnosti, protože právě podnikatelé se snaží vytvářet na Stalingradě atraktivnější prostředí. Nové kavárny, příjemná místa pro odpočinek, další prodejní plochy. To je jejich snaha a my ji podporujeme. A také věříme, že zde po dostavbě domova seniorů vznikne příjemné místo i pro starší generaci.

Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?

Město musí začít více spolupracovat se Zámkem Kinských a vlastníkem Kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, tedy církví. V poslední době tomu tak vždy nebylo. Nechceme další architektonické soutěže na toalety. Vzbudilo to jen oprávněnou nevoli obyvatel sídliště Zelená hora. Výsledkem této soutěže jsou toalety umístěné v polovině cesty, v provozně nevhodném místě a s perspektivou výstavby možná za pět nebo deset let. Pro nás to jsou zase jen další vyhozené peníze a papíry bez reálného uplatnění. Spolupráce se Zámkem Kinských a větší participace města musí přinést nový inspirativní a kreativní rozvoj cestovního ruchu a povědomí o Žďáru. A nemůžeme se zaměřit pouze na tuto část města. Aktivita a zapojení všech spolků do činnosti na Farských humnech a na náměstí, důraz na propojení cyklotras a cyklostezek do okolí, především na Pilskou nádrž nebo revitalizaci rybníků a parků, podpora parkouru nebo singltreku, biketrialu nebo skateparku pomůže k rozvoji další atraktivity našeho města… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

Město a jeho akciová společnost SATT musí úplně změnit koncepci a strategii v této oblasti. Ta byla založena pouze na plynu a odpojení od Žďasu. Na plnou závislost strategie na stále zdražujícím se plynu a nekomunikaci se Žďasem jsme dlouhodobě a bez úspěchu upozorňovali v dozorčí radě. Tam dokonce panoval názor, že teplárenství již není stěžejním odvětvím společnosti. A my si myslíme pravý opak. SATT a.s. se musí věnovat přednostně teplu a energiím pro město. Pohřebnictví, úklid města, zimní údržba, IT služby, stavební skupina. To je jenom část služeb, které této společnosti přibyly. Další služby na úkor tepla a energetiky. Zatěžování městské společnosti dalšími službami je drahé a neefektivní. Pracujme s dividendami a ziskem společnosti. Investujme do alternativních řešení, spolupracujme na nich s vedením Žďasu, hledejme nové příležitosti - fotovoltaiky, tepelná čerpadla, moderní kogenerace, mluvme s občany o možnosti spolupráce Žďasu a města na spalovně nebo jiném využití komunálního… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Společně ODS + TOP 09 (Jan Mokříš)

Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?

Otázka cílí na nedostatek oborných lékařů, tedy při této příležitosti ponechme stranou praktické lékaře a pediatry. V každém segmentu zdravotní služby je zákonnou povinností zdravotní pojišťovny zajistit její dostupnost. To se z mnoha důvodu, i při jejich snaze nedaří. Je nutné a rozumné spojit síly, spolupracovat v rámci možností městské samosprávy. Chceme pokračovat v úspěšném dotačním programu pro zřízení nových stomatologických ordinací, ale není udržitelné vytvářet další systémové dotační programy pro odborné lékaře. Vedení města mělo mít přehled o nejméně dostupných odbornostech, resp. zvažovat racionální podporu u konkrétních příležitostí. Například kdybychom měli možnost získat dětského psychiatra, který by dlouhodobě ordinoval na městské poliklinice, tak bych považoval za moudré, aby zastupitelé diskutovali a rozhodli o motivační pobídce. Promyšlenou variantu podpory se zárukami, např. při koupi bytu či pozemku ve městě. Taková je realita a takový výdaj města by byl smysluplnější… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem?

Sídliště Žďár III. má oproti mnohým jiným v našem městě tu výhodu, že je vhodně architektonicky řešeno. Má svou hlavní třídu, ulice, uličky, náměstíčka i různá zákoutí. Má svého ducha a vhodné sjednocující prvky.  Téměř všechny domy v soukromém vlastnictví prošly rekonstrukcí. Město postupně dokončuje modernizaci všech svých bytových domů. Pokračuje výstavba velkého SeniorCenta SeneCura. Hlavní problém, který je třeba na III. vyřešit je křižovatka ulic Brodská/Revoluční. Ta svojí kapacitou a bezpečností již zdaleka nestačí. Umístění zastávky autobusů u křižovatky je děsivé. Modernizaci a zvelebení si jistě zaslouží i prostor před obchodním centrem a nájezd do ulice Komenského. I cyklostezka z Hamrů, která končí nikde, si zaslouží pokračování. Je připravena výstavba multifunkčního dětského hřiště v prostoru pod „Věžičkou“  a jednoduchá rekonstrukce dalšího na Okružní dolní. I pro denní centrum pro děti naproti Orlovně se plánuje revitalizace a možná i jiné využití. Samozřejmostí pak musí… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?

Žďár by mohl být turistickou velmocí. Máme krásnou přírodu, město samotné je plné lákadel a  pyšníme se Zelenou horou. Propojme vše do fungujícího celku. Kvalitní navigační systém k památkám ve Žďáře by měl být urychleně vyřešen. Musíme pokračovat ve spolupráci v oblasti marketingu a nezapomínat na sílu médií. Město by mělo být partnerem pro farnost jako vlastníka Zelené hory a společně usilovat o vytvoření chybějícího zázemí pro návštěvníky. Je třeba pokračovat v prezentaci zámku s Muzeem nové generace a Santiniho památek.                                                                                                      

Žďár nad Sázavou je zeleným městem. Pilská nádrž je perfektní cíl pro rodiny i sportovce. Prioritou je prezentace centra města - kostel sv. Prokopa, muzeum, Farská humna, náměstí s radnicí, secesní Veliš, kostel Nejsvětější… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

Centrální vytápění je ve Žďáře zajištěno velmi kvalitní sítí horkovodů pod správou SATT a.s. Zdrojem tepla je i z historických důvodů velká kotelna ŽĎASU. V dnešní době můžeme být rádi, že spaluje uhlí a ne plyn. Dnešní cena tepla by byla jistě mnohem vyšší. Připravovaná rekonstrukce kotelny na Libušíně s použitím plynu a kogeneračních jednotek se stává málo reálnou. Jsme toho názoru, že velmi rozumným řešením je energetické využití odpadu z našeho města a okolí. Malá spalovna s moderní technologií, ať už vzniklá rekonstrukcí kotelny na Žďase nebo vlastní výstavbou, by přinesla úsporu peněz za ukládání a likvidaci odpadu a zároveň by umožnila udržet ceny tepla na velmi rozumné úrovni dlouhodobě.  Dále se nabízí zapojení bioplynové stanice a spalování štěpky. Zelenou dostanou jistě i nové technologie – tepelná čerpadla, fotovoltaika. Diverzifikace zdrojů tepla pro naši otopnou soustavu musí být samozřejmostí.

Změna 2018 + Soukromníci (Jan Havlík)

Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?

Přestože zdravotnictví radnicím nepřísluší, tak jediným čím mohou podpořit odborné lékaře, je poskytnutí vhodných prostor pro ordinace, finanční dotace na jejich vybavení včetně nabídky bydlení v místě. Město si proto musí udržet a rozvíjet svoji Polikliniku i přesto, že to nemusí vždycky být ziskové. Bohužel stávající koalice privatizovala lukrativní provozy na 10 let, takže městu zbývá jen už jen RTG pracoviště. Otázkou je co pro řešení nedostatku lékařů v regionech udělá stát, kraje a zdravotní pojišťovny, které odpovídají za zdravotní služby v území? Stávající stav se ukazuje jako neudržitelný a neperspektivní pro budoucí generace mimo velká centra.

Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem?

Město už vlastní v lokalitě Stalingrad už pouze 6 tzv. svobodáren, které postupně rekonstruuje a zatepluje. Většina obytných domů byla privatizována. Městu patří veřejná prostranství, zeleň a dopravní infrastruktura, které potřebují revitalizaci a údržbu. Velkým problémem vzhledem k hustotě zástavby, která nepředpokládala současnou dopravní zátěž, je především parkování. Jedinou cestou je využití všech dostupných ploch pro tzv. zelené parkování, které bude minimalizovat zásah do zeleně včetně zajištění zasakování dešťových vod. Nic z toho nebude možné bez dohody a spolupráce s vlastníky bytových domů (SVJ). Bezpečnost a pořádek musí pak zajistit větší aktivita a přítomnost městské policie, aby Stalingrad přestal být tzv. vyloučenou lokalitou, což nikomu neprospívá. Realizace se pak bude odvíjet především od finančních možností rozpočtu města.

Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?

Turistickou atraktivitu může město zvýšit pouze spoluprací s vlastníky památek což v případě zámku je rodina Kinských a v případě Poutního kostela na Zelené hoře církev. Ani to ale nebude stačit, pokud se město nepropojí s dalšími městy a obcemi, aby nabídlo vedle památek, kulturní a sportovní vyžití a přírodní krásy Žďárských vrchů. Žďár nebude Českým Krumlovem, ale může se mu alespoň přiblížit, pokud nabídne turisticky zajímavé balíčky služeb. Základy spolupráce v turistickém ruchu v podobě destinační agentury Koruna Vysočiny jsou již položeny.

Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

Zajištění tepla pro 70 % obyvatel města bude zásadní prioritou nadcházejícího období. Řešení nebude ani jednoduché ani levné. Město v minulých letech místo řešení tepelného zdroje dokoupilo 38 % akcií SATT a.s. a zbytečně utratilo 80 mil. Kč. Nyní bude muset pod časovým tlakem najít řešení, aby měl SATT co prodávat. Určitou možností a příležitostí je i nabídka spolupráce ŽĎAS a.s. s řešením koncovky odpadového hospodářství města v podobě energetického využití odpadů stejně jako využití nemovitostí města pro moderní alternativní zdroje energií. Není bez zajímavosti, že o takto důležitém tématu jsou občané města informováni pouze minimálně, nebo vůbec. Proč tomu tak je, můžeme pouze spekulovat nebo se ptát 10 zastupitelů, kteří byli v orgánech SATT a.s.

Žďár – živé město (Martin Mrkos)

Jak chcete řešit problematiku chybějících odborných lékařů ve městě?

Odhlédneme-li od úzce specializovaných odborností, např. jako dětský psychiatr, který chybí i na předních pracovištích ve velkých městech, tak ve Žďáře chybí především stomatologové. I nadále budeme k lákání zubařů do města využívat dotační titul na podporu mladých stomatologů do 35 let včetně. Protože k tomuto kroku, který nám zajistil již 3 stomatology, se uchyluje postupně více měst a vzniká tak konkurenční prostředí, v dalším volebním obdobím chci podpořit posílení, resp. rozšíření programu o další benefity. Konkrétně o zvýhodněné bydlení v nájemních bytech města nebo vyšší dotační částku podpory na nákup vybavení ordinace nebo její zřízení.

Plánujete revitalizovat sídliště lidově nazývané „Stalingrad“? Pokud ano, jakým způsobem?

  1. Prostor zvaný „věžička“, kde v první fázi bude nové dětské hřiště a komunitní prostor
  2. Hřiště na Dolní Okružní ulici (to se mělo dělat již letos, ale s ohledem na krizi stavebního trhu do výběrového řízení se bohužel nepřihlásili žádní dodavatelé)
  3. Revitalizace zeleně III (jako v dalších částech města) tzn. nové výsadby stromů či keřů
  4. Projekt „Malé komunitní prostory“ – výměna mobiliáře, podpora vzniku komunitních zahrad, odstraňování nepoužívaných reliktů minulosti (klepače/sušáky), legalizace a úprava některých míst pro parkování, květinové záhony

Jak zvýšit turistickou atraktivitu města a Zelené hory coby památky UNESCO?

Turistickou atraktivitu města zvyšujeme systematikou prací v destinační společnosti Koruna Vysočiny, která patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím destinačním společnostem v Česku. Jejím smyslem je, že turisté zůstanou v regionu více nocí, a nebudou tzv. „hodinovými“ turisty, kdy si prohlédnou např. právě zmiňovanou památku UNESCO a jedou pryč. Turistickou atraktivitu města tak podpoříme již osvědčenými nástroji a aktivitami pro turisty, které připravujeme na každý rok (poznámka: ročně se obměňují, nebo doplňují), příkladem je Instagramová stezka, Putování po sochách Michala Olšiaka, soutěž Santiniho šifra a další.

Pro vlastní památku UNESCO je stávající počet turistů adekvátní a udržitelný, nejede nám o kvantitu, ale kvalitu – tzn. aby zde turista zůstal delší čas a utratil peníze u místních podnikatelů, za místní produkty a služby. A aby také nedošlo na neblahý fenomén masového turismu, který drancuje místní infrastrukturu a jev rozporu s kvalitou života místních obyvatel.

Jak byste městu zajistili dostupnější centrální vytápění? Zatím je z velké části závislé na zdejším podniku ŽĎAS, který spaluje primárně fosilní paliva.

Distribuční společnost SATT, jíž je majitelem město, připravuje projekt vlastních multipalivových kotlů, které budou znamenat nezávislost na Žďase. Měli jsme již hotový projekt s plynovými kotli, ale kvůli válce na Ukrajině a obrovské nejistotě na trhu s plynem, tak projekt přepracováváme na vícezdrojový kotel, který nebude závislý jen na jednom druhu paliva. Předpokladem realizace je rok 2024. SATT je pro Žďas ale klíčovým partnerem, bez jeho distribuce tepla se technicky neobejde. Takže dává smysl se Žďasem i nadále spolupracovat na dalších pro město výhodných energetických projektech, avšak založených na nefosilních zdrojích. S cílem udržet dostupnost tepla ve Žďáře na rozumných cenách a vytvořit robustní systém, který by nepodléhal takovým krizovým situacím, jako jsou dnes.

Spustit audio