Cena Ď míří k vítězi, zazpívá mu i Neckář

14. březen 2012
Zprávy

Poděkování za svou nezišnou pomoc ostatním dnes večer dostane pět lidí z Vysočiny. Z toho jeden nominovaný vyhraje cenu Ď za náš kraj a možnost vítězství v kole celorepublikovém.

Už po dvanácté mají jednotlivci i organizace možnost poděkovat těm, kteří nezištně pomáhají. Na pomoc jiným, často pro ně cizím lidem, ivestují nejen peníze, ale i svůj volný čas a energii. Bez touhy po uznání, odměně nebo poděkování. A právě takovým je podle organizátorům třeba děkovat - například už dnes při slavnostním vyhlášení vítěze ceny Ď pro náš kraj.

Nominace patří i Libuši Vašinové, které pomáhá pacovskému Centru Lada

Galavečer začíná dnes, středu 14.3., v sedm hodin, poslední lístky jsou k dostání na místě. Během večera zazpívá Naďa Urbánková, Václav Neckář a Petr Bende.

Nominaci si zasloužil také Josef Vrzáček za pomoc handicapovaným dětem
Nominace na cenu Ď patří i pelhřimovským pekařům

Nominovaní byli:

Dětský domov Jihlava nominuje:

Hitrádio Vysočina - každoročně zabezpečuje prostřednictvím akce Strom splněných přání dárky pro naše klienty, poděkování patří Hitrádiu Vysočina, ale i anonymním dárcům z řad jihlavských občanů

Decoleta a.s. - finanční dar, který byl využit k zabezpečení ozdravného pobytu u moře a volnočasových aktivit

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše nominuje:

Ing. Milan Vlček - již několik let se aktivně podílí na propagaci, rozšíření a zkvalitnění kulturních akcí města ("TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY", folklór) nejen finančně, ale nejvíce svým časem, patriotismem a optimismem

Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou nominuje:

Bc. Alena Brožková - transformace ÚSP Jinošov, hlavní myšlenkou je začlenění osob s mentálním postižením do přirozeného prostředí, do celého projektu se pustila s chutí a velkým odhodláním něco změnit, díky ní již část našich uživatelů žije životem, který je srovnatelný s normálním životem většiny z nás, a ostatní se na tuto změnu intenzivně připravují

Hitrádio Vysočina - Strom splněných přání - každoroční sbírka vánočních dárků pro naše klienty dle jejich přání, poděkování patří i dárcům z řad občanů Kraje Vysočina

OTTO Office CZ - Sbírej toner, hlavní myšlenkou ekologicko-charitativního projektu je odevzdání použitých tiskových kazet k dalšímu zpracování a tím získání finančních prostředků pro zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené, díky tomuto projektu jsme po dva roky získali finanční prostředky

Nemocnice Nové Město na Moravě nominuje:

město Žďár nad Sázavou - nákup přístroje pro telemonitoring EKG pacientů hospitalizovaných na interně, největší měrou se zasloužilo o možnost nákupu zařízení, které přispěje ke zkvalitnění poskytované lékařské péče našich pacientů

ŽĎAS, a.s - nákup přístroje pro telemonitoring EKG pacientů hospitalizovaných na interně, společnost ŽĎAS přispívá naší nemocnici každý rok a velmi si vážíme toho, že poskytla finanční částku, která pomůže k zakoupení drahého přístrojového vybavení

město Nové Město na Moravě - nákup přístroje pro telemonitoring EKG pacientů hospitalizovaných na interně, Nové Město na Moravě podpořilo nákup přístrojového vybavení finanční částkou a neváhalo přispět i přes nelehkou finanční situaci, ve které se města nyní nacházejí

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava nominuje:

Henkel ČR, spol. s.r.o. - podpořeny projekty Muzikoterapie 2011, Pohybové aktivity 2010, finanční dotace byly použity na úpravu místnosti pro dramaterapii a muzikoterapii u dětí se zdravotním postižením, na rehabilitační prolézačku pro zdravotně postižené děti

o.s. ORION SPORT Jihlava - každoroční příspěvek z turnaje Orion cup, jedná se o dlouhodobý projekt, který organizuje sportovní tým, výtěžek z turnaje dobrovolný příspěvek účastníků turnaje tým předává škole, za který byly pořízeny pomůcky pro pohybové aktivity dětí se zdravotním postižením

AWD Česká republika s.r.o. - pořízení zvedacího systému - kolejnicové zařízení na zvedání dětí s tělesným postižením z rehabilitační vany na lehátko

Ing. Josef Podzimek - opakovaná podpora dětí ze speciálních tříd, organizace a finanční krytí divadélka pro děti a odměn pro děti ze speciálních tříd

BOSCH DIESEL s.r.o. - každoroční finanční podpora projektů školy: pohybové aktivity, dramaterapie, interaktivní výuka, trampoterapie

Věra Borkovcová, občan ČR nominuje:

Josef Vrzáček - dlouholetá podpora hendikepovaných dětí, finanční pomoc a pořádání sportovních dnů pro děti ze sportovního oddílu Kamínek a Ježci při Pomocné škole pro žáky s více vadami sídlící Jihlavě

Kulturní zařázení města Pelhřimova nominuje:

ADÉLKA a.s. - je vzorem pro zapojení podnikatelské sféry do dění ve městě, zásadně finančně podpořila zakoupení nových zvonů pro věž kostela sv.Bartoloměje v Pelhřimově, každoročně podporuje finančně i výrobky spoustu kulturních a společenských akcí

Fresh Club o.s. Brtnice nominuje:

AUTOCONTROL, spol. s r.o. - přispívá na všechny kulturní akce, které Fresh club pořádá, část výtěžku jde na charitativní účely, přispívá finančně, ale i věcnými ceny, pro dětskou onkologii zakoupil LCD televizi, DVD přehrávače a myčku na transplantační jednotku, pro domov důchodců zaplatil kapelu a senioři strávili příjemné odpoledne s cimbálovkou

Start Zelený Brtnice - přispívá na benefiční koncerty větší finanční částkou pro dětskou onkologii, ale i průběžně celý rok, poskytuje věcné dary při kulturních ale i společenských akcí, podporuje děti z Fresh clubu přispívá na soustředění atd.

Pivovar Ježek Jihlava - v průběhu celého roku poskytuje občerstvení na všechny akce, které pořádá Fresh club, finanční částku pro dětskou onkologii, občerstvení na brtnickou včelu pro děti, do domova důchodců a další akce, navíc věnuje finanční částky na charitativní účely ze svých akcí, které pořádá

Podlahářství Šťáva - nikdy neodmítne finanční částku na podporu kulturních akcí, podporu dětí z tanečního klubu Fresh, také se zapojuje do charitativních akcí finanční částkou nebo věcnými ceny, s rodinou se také zúčastňuje všech akcí ve městě a tím přispívá na rozvoj

Palubky Koten Jihlava - podporuje všechny soutěže, kulturní a charitativní akce, které pořádá Fresh club, přispívá na dopravu dětem, kteří se zúčastňují soutěží, poskytl finanční částku na taneční a sportovní oblečení pro 35 dětí, dává věcné ceny do soutěží pro děti

Český rozhlas Region - touto cestou bych chtěla poděkovat Českému rozhlasu – region za podporu kulturních akcí a za pomoc při přípravě Benefičních koncertů pro dětskou onkologii a NF Krtek Brno

Domov pro seniory Telč nominuje:

SDÍLENÍ o.s. - nezastupitelná úloha dobrovolnické organizace při nezištné pomoci zaměstnancům Domova pro seniory v Telči při zpříjemnění pobytu různými formami náplně volného času - doprovod na procházky, zpěv, vyprávění, naslouchání apod.

Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. nominuje:

MEDIN, a.s. - MEDIN, a.s podporuje naši organizaci téměř od samého počátku naší činnosti, tedy více než 10 let, kromě pravidelných finančních darů máme touto společností zapůjčený osobní vůz, který je nezbytnou potřebou pro naši terénní službu, náklady na opravu a údržbu jsou také hrazeny společností MEDIN, důležitá je i osobní opakovaně vyjádřená podpora a ocenění našich služeb současným generálním ředitelem společnosti

Bosch Diesel s.r.o. - již 3. rokem nám tato společnost poskytuje významnou podporu, zároveň se v některých situacích cítíme být partnery, když jsme zváni na různé podnikové akce, je zřejmé, že tato společnost má v oblasti filantropie bohaté zkušenosti, zároveň oceňujeme celkový přístup organizace v oblasti místní spolupráce s neziskovým sektorem

město Telč nominuje:

Jiří Koubík - mistr hodinář pan Koubík (nar. 1939) přes 20 let obětavě, zcela zdarma a s velkou láskou se stará o hodiny na dominantě Telče, nejstarší dochované památce – románské věži sv. Ducha

SAVADA JUDO POLNÁ, Dům dětí a mládeže nominuje:

Josef Fiala - několikaletá systematická podpora osobní, finanční, dosavadní výsledky a zájem hovoří více než slova, přízeň rodičů dokazuje na 100%

MUDr. Petr Šimek - dlouhodobá trvalá podpora mládeže a talentů judistů, osobní i finanční, výsledky a zájem hovoří více než slova

APLA - Vysočina o.s. nominuje:

Bosch Diesel s.r.o. - již šestým rokem nám přispívá významnou částkou na zajištění zázemí a na podporu aktivit pro děti a dospělé trpících autismem, mentálním a kombinovaným postižením

Centrum LADA, o.s. nominuje:

Libuše Vašinová, LIWA CZ, s.r.o. - již desátým rokem podporuje nezištně naše postižené, je to žena s velikým srdcem a obrovskou pokorou k životu, je to jeden z největších mecenášů, je pro nás velikou ctí,že dává svojí lásku k nám, její podpora a pomoc nám dává velikou sílu a motivaci

Bosch Diesel s.r.o. - nezištně podporují náš projekt, dovybavili naši pracovní dílnu, jejich pomoc je pro nás velice důležitá

HRANIPEX Czech Republic k.s.J. - nezištně podpořili již po několikáté a v loňském roce bychom nebyli schopni bez jejich pomoci provést přístavbu našeho centra, jejich pomoc byla pro nás velice významná

Radek Veselý - není to žádný bohatý člověk,ale srdce má na pravém místě a přesto, že má sám tři děti, žádný rok nezapomene pomoci, moc si ho vážíme, tento člověk nám dává pomyslný motor

Město Moravské Budějovice nominuje:

Jiří Grambal - podpora ochotnického spolku při MKS Beseda, veškeré hry - scénáře a režie ochotnického spolku bez nároku na honorář

SKUPINA ČEZ - každoroční vysoká finanční podpora Mezinárodního hudebního festivalu v Moravských Budějovicích

WALDVIERTLER SPARKASSE VON 1842 AG - dlouholetá a vytrvalá podpora MKS Beseda

Divadlo T.E.J.P. nominuje:

Georgii Agricola o. s. - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme především schopnost o.s. podpořit jej i když hospodaření občanských sdružení v ČR není nijak jednoduché

Abacus electric, s.r.o. - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme schopnost firmy významnou částkou podpořit divadelní projekt i když se přímo neodehrává v regionu, kde firma působí

HYDRO GAS MANUFACTURE, s.r.o. - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme schopnost firmy významnou částkou podpořit divadelní projekt i když se přímo neodehrává v regionu, kde firma působí

JUVEA s.r.o. - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme především schopnost soukromé firmy zavnímat kvalitu projektu a podpořit jej nemalou částkou

Luděk Vavrda - podpora projektu - Site specific project Loučky 2011, za ocenitelnou považujeme především schopnost soukromé osoby zavnímat kvalitu projektu a podpořit jej nemalou částkou

Nominovaný je také Josef Fiala, který pomáhá polenským judistům
autor: ost
Spustit audio