Vyhrajte v našem vysílání poukázky na benzín

Celé září budeme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina hrát o poukázky na benzín. Pravidla soutěže jsou jednoduchá, stačí se v pravý čas dovolat do studia.

Uslyšíte-li v našem vysílání zvuk startování motoru a výzvu ‚Právě teď můžete vyhrát poukaz na pohonné hmoty za tisíc korun. Volejte naši studiovou linku 22 155 4999‘, snažte se na dané číslo dovolat. Třetí volající získá poukázku na pohonné hmoty za 1.000 korun.

Soutěžit budeme po celé září.

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování v České republice. Každý člověk splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.

P R A V I D L A

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 1. září 2019 (5:00:01) do 30. září 2019 (18:59:59).

Soutěž probíhá na těchto regionálních stanicích Českého rozhlasu:

ČRo Region, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo České Budějovice, ČRo Vysočina, ČRo Brno, ČRo Zlín, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava (dále jen „regionální stanice ČRo“).

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži „Natankujte zadarmo s Českým rozhlasem“ bude v každém soutěžním kole jedna poukázka na odběr pohonných hmot v hodnotě 1 000 Kč. Výhru lze uplatnit na čerpacích stanicích EuroOil na území České republiky. Seznam čerpacích stanic EuroOil najdou účastníci soutěže na internetových stránkách

Pravidla pro manipulaci s výherní poukázkou  

Poukázka nesmí přijít do styku s magnetickým polem – došlo by ke zničení magnetického záznamu. Poukázka nesmí být vystavována vysokým teplotám – mohlo by dojít ke zdeformování a tím k znemožnění akceptace poukázky. U poukázky nesmí dojít k mechanickému poškození magnetického pruhu – došlo by k poškození důležitých záznamů v něm uvedených.

Předání výhry

Poukázka na odběr pohonných hmot v hodnotě 1 000 Kč bude výherci soutěže předána osobně v sídle dané regionální stanice ČRo na základě předložení platného průkazu totožnosti nebo zaslána poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem.

Prohlášení pořadatele 

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.